Nadzory inwestorskie

uśmiechnięci ludzie z projektami budowlanymiJednym z sektorów naszej działalności jest kierowanie robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i sanitarnej oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla wszystkich branż. Do naszych kompetencji należy:

  • weryfikacja dokumentacji projektowej,
  • kontrolowanie przebiegu prac oraz ich weryfikacja pod względem zgodności z projektem budowlanym, obowiązującymi normami prawa budowlanego i pozwoleniem na budowę,
  • raportowanie zrealizowanych prac,
  • informowanie o ewentualnych nieprawidłowościach oraz potencjalnym ryzyku,
  • egzekwowanie zrealizowania zaleceń wynikających z decyzji administracyjnych,
  • sprawdzanie jakości wykonanych robót,
  • koordynowanie i czuwanie nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem prac,
  • bieżące prowadzenie dokumentacji i wpisy do dziennika budowy,
  • przygotowywanie i prowadzenie odbioru – umożliwiającego bezpieczne i zgodne z prawem użytkowanie nowego obiektu.

Usługi kierownicze i nadzorcze kierujemy do Klientów indywidualnych, spółdzielni mieszkaniowych, deweloperów, indywidualnych inwestorów oraz firm działających w różnych sektorach.

 

Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi – czy jest konieczny?

Obecność uprawnionego inspektora nadzoru inwestorskiego to obowiązek każdego inwestora. Dzięki regularnej kontroli przebiegu prac i całego procesu związanego z budową nowej inwestycji zyskujemy pewność, że nowy obiekt jest realizowany zgodnie z założeniami dokumentacji budowlanej oraz z obowiązującym prawem. Co więcej, wczesne wykrycie ewentualnych nieprawidłowości i usterek umożliwia ich szybkę eliminację, co w efekcie przekłada się na niższe koszty budowy oraz bezpieczeństwo przyszłych użytkowników.